Gebruiksvoorwaarden

1. Uw relatie met Holy

1.1 Op uw gebruik van de website van Holy (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door Holy op of vanaf de Website te leveren producten, software en/of diensten, met inbegrip van de inbouwbare videoplayer van Holy (hierna: de 'Holy-player') en de Holy animator (hierna: de ‘Holy-animator') (hierna gezamenlijk: de 'Diensten'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Holy van toepassing.

1.2 Uw juridische overeenkomst met Holy bestaat uit: (A) de in dit document neergelegde bepalingen; (B) het privacybeleid [Privacy Policy] van Holy; en (C) de gebruiksrichtlijnen [Community Guidelines] van Holy) (hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden').

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en Holy in relatie tot uw gebruik van de Diensten. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Website, met inbegrip van die gebruikers die tevens clipcontent, informatie en overig materiaal en/of overige diensten aan Holy aanleveren.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Diensten gebruik te maken, dient u eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de Diensten gebruik te maken, indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de Diensten gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Holy uw gebruik van de Diensten vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is u niet toegestaan om van de Diensten gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: (a) u op grond van uw leeftijd niet bevoegd bent om een bindend contract met Holy aan te gaan; of (b) aan u - op grond van de wet van het land waarin u woonachtig bent of vanwaaruit u de Diensten benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Diensten is ontzegd, dan wel het u in dat land anderszins juridisch verboden is om de Diensten af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

3. Taal Voorwaarden

3.1 Mocht Holy u een vertaling van de Nederlandse versie van de Voorwaarden geven, dan wordt die vertaling uitsluitend voor uw gebruiksgemak verstrekt, en zijn de Nederlandse versies van de Voorwaarden op uw relatie met Holy van toepassing.

3.2 Ingeval van strijdigheid tussen hetgeen in de Nederlandse versie van de Voorwaarden staat vermeld en hetgeen in de vertaling staat, prevaleert de Nederlandse versie.

4. Wijziging Voorwaarden

4.1 Het is Holy toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Holy maakt alsdan een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar.

4.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Holy uw gebruik als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden zal opvatten, indien u na de datum van wijziging van de Voorwaarden nog steeds van de Diensten gebruikmaakt.

4.3 U dient de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

5. Holy-accounts

5.1 Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere Diensten te kunnen benaderen, dient u een Holy-account aan te maken. Daarbij dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u het wachtwoord voor uw Holy-account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

5.2 U dient Holy onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw Holy-account waarvan u op de hoogte raakt.

5.3 U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens Holy en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw Holy-account plaatsvinden.

6. Algemene beperkingen aan het gebruik

6.1 Holy verleent u bij deze toestemming om zich toegang te verstekken tot de Website en de Diensten en om deze te gebruiken op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat, indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

 1. Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Holy op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot door Gebruikers Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd).
 2. Het is u niet toegestaan om enig gedeelte van de Website en/of een of meerdere Diensten (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Holy-player en de daaraan verwante technologie) te wijzigen of aan te passen.
 3. Het is u niet toegestaan om - met behulp van andere technieken en/of middelen dan de kijk-pagina's van de Website zelf, de Holy-player of de eventuele andere middelen die Holy uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen - de door Gebruikers Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd) of overige content te benaderen die op de Website ter beschikking is gesteld (met inbegrip van Content van Holy, zoals hieronder gedefinieerd).
 4. Het is u niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of die andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiëren van door Gebruikers Geplaatste Content en/of Content van Holy belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Website of de daarop toegankelijke content beperken.
 5. Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Holy ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website of van enigerlei Dienst (met inbegrip van de Holy-player). Dergelijke verboden zakelijke toepassingen omvatten onder andere:
  1. het wederverkopen van toegang tot de Website en/of de Diensten (zoals de Holy-player) op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
  2. het verder verspreiden van de Diensten (met inbegrip van met behulp van die Diensten toegankelijke, door Gebruikers Geplaatste Content), met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Holy gedreven ondernemingsactiviteiten;

doch niet: (i) het opslaan van een originele clip naar Holy; (ii) het aanhouden van een originele groep op de Website, teneinde zakelijke of artistieke activiteiten te promoten; en/of (iii) enig gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk door Holy is goedgekeurd.

 1. Indien u op uw website gebruikmaakt van de Holy-player, dan dient u op de pagina's met de Holy-player een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de Website, en is het u niet toegestaan om de Holy-player op enigerlei wijze aan te passen.
 2. Indien u de Holy-uploader gebruikt, dan gaat u akkoord met het feit dat van tijd tot tijd automatisch updates worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn ontworpen om de Holy-uploader verder te ontwikkelen en te verbeteren, ze kunnen eventueel ook bug fixes bevatten, verbeterde functies, nieuwe software modules en complete nieuwe versies. U gaat ermee akkoord om dergelijk updates te ontvangen en te installeren als onderdeel van het gebruik van de Holy-animator.
 3. Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader, waarmee via de Website over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Holy worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
 4. Het is u niet toegestaan om persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of een Dienst te verzamelen of te vergaren (waaronder mede de Holy-accountnamen dienen te worden verstaan).
 5. Het is u niet toegestaan om - bij de uitoefening van handelsactiviteiten of in verband met een commerciële onderneming - ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website en/of de Diensten (met inbegrip van de opmerkingen en de e-mailopties op de Website) gebruik te maken.
 6. Het is u niet toegestaan om de gebruikers van de Website met betrekking tot de door hen Geplaatste Content voor zakelijke doeleinden te benaderen.
 7. Het is u niet toegestaan om Gebruikersclips (zoals hieronder gedefinieerd) te benaderen om een andere reden dan uitsluitend uw persoonlijke, niet-zakelijke gebruik, zoals bedoeld met behulp van en toegestaan op grond van de normale functionaliteit van de Diensten, of uitsluitend voor streaming, hetgeen de gelijktijdige digitale verzending betekent van het materiaal door Holy via internet naar een door een gebruiker middels internet toegepast apparaat, en wel op zodanige wijze dat de gegevens bedoeld zijn om realtime te bekijken en niet om (al dan niet permanent) door de gebruiker te worden gedownload, gekopieerd, opgeslagen of verder te worden verspreid.

6.2 U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde gedurende uw gebruik van de Diensten alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van Holy in acht zult nemen.

6.3 Holy verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Holy behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

6.4 Holy is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Holy te verlenen Diensten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.

6.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat Holy geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is u te allen tijde toegestaan om niet meer van de Diensten gebruik te maken. Daarvan hoeft u Holy niet speciaal te verwittigen.

6.6 U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor (en dat Holy jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Holy eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

7. Beleid inzake auteursrechten

7.1 Holy voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot de door Gebruikers Geplaatste Content die inbreuk zou maken op het auteursrecht van derden.

7.2 Als onderdeel van het beleid van Holy inzake auteursrechten beëindigt Holy de toegang tot de Website voor een gebruiker, indien aangaande die gebruiker is vastgesteld dat deze vaker inbreuk pleegt. Daarvan is sprake, indien de betreffende gebruiker reeds meer dan tweemaal omtrent een inbreukmakende activiteit is gewaarschuwd.

8. Door u Geplaatste Content

8.1 Als houder van een Holy-account kunt u videocontent (hierna: 'Gebruikersclips') en tekstuele content (hierna: 'Opmerkingen van Gebruikers') (hierna gezamenlijk: de 'door Gebruikers Geplaatste Content') plaatsen. U begrijpt dat Holy, ongeacht of dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die door Gebruikers Geplaatste Content garandeert.

8.2 U behoudt al uw eigendomsrechten op de door u Geplaatste Content, doch u dient Holy en de andere gebruikers van de Website beperkte licentierechten te verlenen. Deze rechten zijn omschreven in artikel 10 van de onderhavige voorwaarden ('Door u in licentie te geven rechten').

8.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u Geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Holy onderschrijft de door Gebruikers Geplaatste Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door Gebruikers Geplaatste Content af.

8.4 U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om Holy in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Diensten gebruik te maken van de door u Geplaatste Content (en dat u daarover gedurende uw gebruik van de Diensten zult blijven beschikken), en om anderszins op de door de Website en de Voorwaarden beoogde wijze van de door u Geplaatste Content gebruik te maken.

9. De inhoud van door u Geplaatste Content

9.1 U gaat ermee akkoord dat uw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken gebruiksrichtlijnen van Holy (en dat de inhoud van alle door u Geplaatste Content daar tevens aan zal voldoen), en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

9.2 U gaat ermee akkoord dat u geen Content op de Website zult plaatsen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent niet in bezit mag hebben of die Holy in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

9.3 U gaat ermee akkoord dat u geen Content naar de Website zult uploaden of op de Website zult plaatsen waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten), tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om Holy de in lid 10.1 hierna bedoelde licentie te verlenen.

9.4 Holy behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de door Gebruikers Geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker voor het uploaden van Content die in strijd is met de onderhavige voorwaarden, beëindigen.

9.5 U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Website en de Diensten eventueel kunt worden blootgesteld aan door Gebruikers Geplaatste Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die door Gebruikers Geplaatste Content jegens Holy beschikt.

10. Door u in licentie te geven rechten

10.1 Als u Content naar Holy uploadt of op de Website plaatst, dan verleent u:

 1. Holy een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en de ondernemingsactiviteiten van Holy, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook; alsmede
 2. iedere gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Website toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Website en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

10.2 De bovenbedoelde door u met betrekking tot Gebruikersclips verleende licenties vervallen, als u uw Gebruikersclips van de Website verwijdert. De bovenbedoelde door u met betrekking tot Opmerkingen van Gebruikers verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins uw eigendomsrechten, die door u worden behouden (zoals in lid 8.2 hierboven vermeld), onverlet.

11. Content van Holy op de Website

11.1 Met uitzondering van de door Gebruikers Geplaatste Content behoort alle overige content op de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, clips en interactieve opties op de Website (hierna: de 'Content van Holy'), in eigendom of krachtens licentie toe aan Holy. Op deze Content van Holy rusten auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten van Holy dan wel haar licentiegevers. De in de Content van Holy voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

11.2 De Content van Holy mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Holy dan wel haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Holy behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot en op de Content van Holy zijn verleend.

12. Links vanaf Holy

12.1 In de Diensten kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Holy toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Holy heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

12.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat Holy niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

12.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat Holy niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

12.4 Holy raadt u aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website.

13. Het beëindigen van uw relatie met Holy

13.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of Holy zoals hierna vermeld worden beëindigd.

13.2 Indien u uw juridische overeenkomst met Holy wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan Holy; en (b) het sluiten van uw Holy-account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Holy zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld.

13.3 Het is Holy te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen, indien:

 1. u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);
 2. Holy daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Diensten aan u onrechtmatig is of wordt);
 3. Holy ertoe overgaat om geen Diensten meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of vanwaaruit u van de Diensten gebruikmaakt; en/of
 4. de verlening van de Diensten aan u door Holy naar de mening van Holy niet langer commercieel haalbaar is.

13.4 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en Holy hebben geprofiteerd, waaraan u en Holy onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven. Het in lid 16.6 bepaalde blijft voor onbepaalde tijd op die rechten, verplichtingen en plichten van toepassing.

14. Uitsluiting van garanties

14.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

14.2 De Diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. Holy geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

14.3 Met name verklaart of garandeert Holy jegens u niet dat:

 1. uw gebruik van de Diensten aan uw eisen zal voldoen;
 2. uw gebruik van de Diensten onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 3. eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Diensten verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
 4. fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Diensten aan u verstrekte software zullen worden hersteld.

14.4 Op de Diensten zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

15. Aansprakelijkheidsbeperking

15.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Holy voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Holy.

15.2 Behoudens de algemene, in lid 15.1 hierboven neergelegde bepaling is Holy niet jegens u aansprakelijk voor:

 1. de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
 2. de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:
  1. het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Diensten verschijnen;
  2. veranderingen die Holy eventueel in de Diensten aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties);
  3. de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van de door Gebruikers Geplaatste Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Diensten aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
  4. het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan Holy heeft verstrekt; en/of
  5. het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw Holy-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

15.3 De in lid 15.2 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Holy gelden ongeacht of Holy van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

16. Algemene juridische bepalingen

16.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Holy, zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en Holy in relatie tot de Diensten volledig.

16.2 U gaat ermee akkoord dat het Holy is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen op de Website.

16.3 U gaat ermee akkoord dat, indien Holy een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Holy op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Holy, en dat die rechten of (rechts)middelen Holy nog steeds ter beschikking staan.

16.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

16.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Holy deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

16.6 Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Holy ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en Holy komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Nederland voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Holy evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

terug naar overzicht